Bardzo dobra znajomość kodeksu postępowania administracyjnego i praktyki działania organów sprawia, że na każdym etapie sprawy – już od wszczęcia postępowania – walczymy o interesy naszych Klientów.

Sporządzamy między innymi profesjonalne:

odwołania o decyzji i zażalenia

– wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji

– wnioski o wznowienie postępowania

skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

– skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego

– zażalenia i skargi na bezczynność organów

– wezwania do usunięcia naruszenia prawa

– wnioski o udostępnienie informacji publicznej

– wnioski o wstrzymanie wykonania decyzji

– wnioski o zmianę lub uchylenie decyzji ostatecznych

Z sukcesami reprezentujemy naszych klientów przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.