Ta specjalizacja obejmuje między innymi:

– pełną obsługę prawną uczestników procesu inwestycyjnego

  • inwestorów (zamawiających)
  • wykonawców i podwykonawców 
  • kierowników robót, kierowników projektu, inspektorów nadzoru
  • projektantów i konsultantów

konsultacje prawne dla architektów i projektantów

– pomoc w uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

– reprezentowanie przed organami nadzoru budowlanego (PINB, WINB, GINB)

– analiza zgodności inwestycji z prawem budowlanym

– doradztwo dla inwestorów i wykonawców na etapie postępowań przetargowych

– przygotowywanie umów o roboty budowlane oraz innych umów związanych z generalnym wykonawstwem, podwykonawstwem i nadzorem inwestorskim,

– negocjacje z instytucjami finansowymi i ubezpieczycielami (gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe)

– pomoc prawną na etapie wykonywania i odbioru robót budowlanych

– dochodzenie zapłaty od inwestora lub wykonawcy:

  • wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
  • kwot zatrzymanych
  • kaucji gwarancyjnych
  • kar umownych
  • odszkodowań (w tym utraconych korzyści)